• Фундаментален анализ Forex

    Промените в котировките на Forex пазара са резултат от събития, които оказват влияние върху икономиките на държавите и света като цяло. Това могат да бъдат икономически или политически промени и дори природни бедствия. Чрез фундаменталния анализ пазарните участници се опитват да прогнозират движенията на валутите и да определят тяхната бъдеща цена. Фундаментален анализ е метод