Фундаментален анализ Forex

Промените в котировките на Forex пазара са резултат от събития, които оказват влияние върху икономиките на държавите и света като цяло. Това могат да бъдат икономически или политически промени и дори природни бедствия. Чрез фундаменталния анализ пазарните участници се опитват да прогнозират движенията на валутите и да определят тяхната бъдеща цена.

Фундаментален анализ е метод за оценяване на конкретен финансов инструмент с оглед на това да се прецени реалната му стойност. Това става, когато се анализират множество икономически, финансови и други количествени и качествени фактори. Фундаментът изучава всичко, което влияе върху цената на даден финансов инструмент, включително микроикономическите и макроикономическите явления. Крайната цел на всеки фундаментален анализ е да създаде количествена стойност, която инвеститорът да сравни с текущата цена на инструмента. Това от своя страна показва дали финансовия инструмент е надценен или подценен спрямо текущата си цена.

Какво е фундаментален анализ?

Важно за правилната търговия на Forex пазара е разбирането какво кара валутните двойки да променят цената си. Инвеститорите са тези, които движат всичко, като купуват или продават различни валути, но те правят това поради определени причини. Те или виждат фундаментална причина в глобалната икономика, която да ги кара да вярват, че дадена валута ще става по-силна, или обратното. С други думи, те наблюдават фундаменталните данни и вземат решенията си на база на фундаментален анализ.

Данните от всеки фундаментален анализ карат валутните двойки да се движат. Ако икономическият фундамент на Съединените Щати се подобрява, щатският долар (USD) ще става по-силен поради засиленото търсене на долари. И обратното – ако фундаменталните данни за САЩ се влошават, то щатският долар (USD) ще започне да отслабва.

Основи на фундаменталния анализ

 • Кои икономически индикатори са най-важни?
 • Защо лихвеният процент е толкова важен?
 • Какво въздействие има инфлацията върху лихвения процент?

Глобализацията ни даде достъп до разнообразна по вид информация, която получаваме ежедневно на милиони частици. За да станете ефективен форекс трейдър, трябва да се научите как да игнорирате по-маловажната информацията и да се фокусирате върху важните новини.

Не всички икономически индикатори са важни. Ще видите много икономически съобщения от фундаментален анализ, на които не трябва да се обръща много внимание. Например безработицата в Ирландия не е толкова важна, както безработицата в Щатите. Докато ирландската безработица е от значение за Ирландия, то икономиката на САЩ има много по-голямо въздействие върху глобалната икономика. Поради тази причина инвеститорите следят щатските икономически съобщения много по-внимателно.

Големите инвеститори са тези, които дават основната посока на FOREX пазара и затова вие трябва да следите същите данни. По този начин ще можете по-точно да определите какво движение ще предприемат и така да постигнете изгода от съответното движение.

Един добър начин да търгувате по предизвиканото движение на цената от фундаментален анализ е да следите новините. В частта Анализ на новините ще се научите как да се възползвате от неочакваните новини.

Най-важните индикатори от всеки фундаментален анализ се делят в три основни групи:

 • Лихвени проценти (Interest rates)
 • Икономическа сила (Economic strength)
 • Парични и търговски потоци (Capital and trade flow)

Основен лихвен процент (Interest Rates) – най-важният икономически индикатор

Основният лихвен процент e определящ за Форекс пазара. Валути, представящи икономики с по-висок основен лихвен процент следва да бъдат по-силни от валути, представящи икономики с по-ниска стойност за този показател. Трейдърите винаги търсят най-добрата възможна доходност за инвестициите си, а един по-висок лихвен процент означава и по-добра бъдеща възвръщаемост.

Представете си, че вървите по улицата, търсейки къде да вложите парите си и виждате две банки, на единия и другия тротоар. Банката от дясната част на улицата е готова да даде 6% лихва, без значение от вложената там сума. Банката от лявата страна предлага 2%. Естествено, че ще предпочетете банката с по-висока лихва, защото искате и по-висока доходност за инвестираните средства.

Същият принцип се прилага и по отношение на основните лихвени проценти за отделните държави. Ако можете да вземете 6 процента доходност от инвестициите си във Великобритания, а в същото време само 2 процента в Швейцария, е по-вероятно да инвестирате във Великобритания.

По какъв начин това се отразява на стойността на британския паунд (GBP)?

Когато много хора вложат инвестициите си във Великобритания, търсенето на британски паунд се увеличава. Икономически погледнато, с увеличаване на търсенето се увеличава и цената на предлаганата стока (в случая GBP).

Най-важните централни банки

Форекс трейдърите винаги следят изкъсо централните банки (организациите, които определят основните лихвени проценти). По този начин преценят дали стойността на индикатора ще се увеличи, намали или ще остане непроменена.

Държава Централни банки
САЩ Federal Reserve (The Fed)
Европа European Central Bank (ECB)
Великобритания Bank of England (BOE)
Япония Bank of Japan (BOJ)
Швейцария Swiss National Bank (SNB)
Канада Bank of Canada (BOC)
Австралия Reserve Bank of Australia (RBA)
Нова Зеландия Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

Таблица 1

Влиянието на инфлацията върху основния лихвен процент

Валутната търговия изисква наблюдение на централните банки, а също и анализ на стойностите, на базата, на които се взимат решения. По този начин може да се предвиди до голяма степен едно бъдещо действие от страна на банката.

Един изключително важен икономически индикатор, който играе основна роля при взимане на решение за основния лихвен процент, е инфлацията. Инфлацията най-общо казано е покачването на цените на стоките и услугите.

Централните банки са бдителни към нарастваща инфлация. Когато забележат подобна тенденция, те се опитват да ограничат това нарастване. Един от начините за противодействие на високите нива на инфлация е увеличаването на основния лихвен процент.

По-високият лихвен процент затруднява, както бизнеса, така и частните лица да заемат пари, с които да купуват стоки, което от своя страна забавя икономическия растеж, а от тук и инфлацията.

Вие, като Форекс трейдъри, искате да наблюдавате развитието на инфлацията, за да добиете бегъл поглед над това, какви ще са бъдещите действия на централната банка относно лихвения процент. Ако инфлацията се покачи, най-вероятно централната банка ще покачи и основния лихвен процент, което е добре за съответната валута на тази икономика.

Икономически индикатори за определяне на нивата на инфлация

Индекс на потребителските цени (CPI): Икономически индикатор, който измерва стойността на потребителската кошница – основните стоки на пазара. Повечето пари потребителят дава за стоки и услуги от първа необходимост, една по-малка част за допълнителни луксозни продукти.

Индекс на цените на производителите (PPI): икономически индикатор, измерващ колко трябва да плати производителят за суровини, за да произведе крайния продукт. Ако цените за производителите се повишават, то най-вероятно те ще се опитат да пренесат увеличението върху потребителите.

Икономическа стабилност

Силните икономики имат силни валути. Двата фактора вървят ръка за ръка. Когато една икономика се развива добре, това означава, че корпорациите са печеливши, по-голямата част от работната ръка е заета и в повечето случаи лихвените проценти се покачват. Всяка една от тези характеристики на една силна икономика ви дава възможност да спечелите като трейдър.

Централните банки повишават лихвените проценти, когато инфлацията започва да нараства твърде бързо.

Икономическият растеж дава тласък на инфлацията. Как става това? Колкото по-силна е икономиката, толкова по-високо е търсенето на работници. Тъй като търсенето на работна сила нараства, заплатите за тези работници също се повишават.

Колкото повече пари печелят работещите, толкова повече пари ще похарчат за услуги или стоки в магазините. По-високото търсене води до увеличение на цените, а това, от своя страна, до повишаване на инфлацията.

Ако централните банки наблюдават показателите за инфлацията (CPI и PPI) в процеса на вземане на решения, те ще се интересуват също от икономическите показатели, показващи стабилността на икономиката. А тези показатели са следните:

 • Брутен вътрешен продукт (БВП) – (Gross domestic product – GDP)
 • Данни за заетостта – (Payroll Employment)
 • Продажби на дребно – (Retail sales)
 • Поръчки на дълготрайни стоки
 • Икономически данни от Азия

Брутен вътрешен продукт (БВП) – (Gross domestic product – GDP)

Брутният вътрешен продукт (БВП) е показател за сумарната икономическа активност. Оповестяван за всяко тримесечие, растежът на БВП е широко следван като основен показател за икономическа сила.

БВП представлява общата стойност на производството в страната през разглеждания период. БВП се състои от покупките на вътрешния пазар и общо произведените стоки и услуги в икономиката.

Докато докладите за БВП често са обект на значителна волатилност за всяко тримесечие, за предпочитане е да се следват показателите на годишна основа. Може да бъде ценно да следвате тенденцията на растежа във всяка една от най-важните категории на БВП за определяне на силните и слабите страни в икономиката.

Високите данни за БВП често се свързват с очакванията за по-високи лихвени проценти, което е положително в краткосрочен план за валутата.

Данни за заетостта – (Payroll Employment)

Индексът е ежемесечно изчисляване на броя на хората, на които са платени заплати като служители, но не са част нито от земеделските бизнес предприятия, нито от звената на правителството.

Месечните промени в трудовата заетост отразяват нетния брой на нови работни места, създадени или изгубени по време на месеца и тези промени са широко следвани като важен показател на икономическата активност.

Данните за заетостта са един от основните показатели на сумарната месечна икономическа активност, тъй като тя обхваща всички основни сектори на икономиката. Полезно е да се разглеждат и тенденциите в създаването на нови работни места в няколко категории на промишлеността, тъй като обобщените данни може да прикриват някои отклонения.

Бързият ръст на заетостта е сигнал за силна икономическа активност. Това може да доведе до по-високи лихвени проценти, които са в подкрепа на валутата, поне в краткосрочен план. Ако обаче инфлационният натиск се разглежда като непрестанно нарастващ, това може да подкопае доверието към валутата в дългосрочен план.

Продажби на дребно – (Retail sales)

Продажбите на дребно представляват приходите от общите постъпления в магазините на дребно. Месечното процентно изменение отразява степента на промяна на тези продажби и са широко следван индикатор за потребителските разходи.

Продажбите на дребно са основен показател за потребителските разходи. Те представляват близо половината от общите потребителски разходи и около една трета от съвкупната икономическа дейност.

Продажбите на дребно се измерват за кратки периоди и следователно включват влиянието на инфлацията. Високите стойности на данните за продажбите на дребно обикновено са показател за силна икономика. Те краткосрочно провокират очакване за по-високи лихвени проценти. Това се отразява положително на дадената валута, поне в краткосрочен план.

Поръчки на дълготрайни стоки

Поръчките на дълготрайни стоки измерват количеството нови поръчки, направени към местните производители на стоки с незабавна и бъдеща доставка. Изменението в месечните проценти се отразява върху степента на промяна на показателя.

Промените в нивата на показателя са широко следени като индикатор за моментното състояние на производствения сектор.

Поръчките на дълготрайни стоки са основен индикатор в производствения сектор. Причината е, че по-голямата част от продукцията на индустрията се осъществява посредством предварителни поръчки. Индикаторът изключва от оборота си поръчките за отбрана и транспорт, тъй като по принцип те са много по-волатилни отколкото останалите. Когато са включени в индикатора, поръчките за отбрана и транспорт могат да изкривят основната тенденция.

Поръчките на дълготрайни стоки се измерват в номинално изражение, следователно включват ефекта от влиянието на инфлацията. Индикаторът трябва да се сравнява с тенденцията за растеж на инфлацията, за да се достигне до реално изражение, коригирано с инфлационния ефект.

Покачването на индикатора обикновено се асоциира с по-силна икономическа активност. Това може да доведе до по-високи краткосрочни лихвени проценти, които действат в подкрепа на местната валута в краткосрочен период.

Регионални новини: Икономически данни от Азия

Регионални показатели като докладите „Tankan“ са много важни за японската йена (JPY). Машиностроителните поръчки са също част от критичните данни. Това се отразява върху фирмите износители, което също се отразява на валутата и обратно.

Данни за инфлацията от различни страни, особено Австралия, Япония и Китай, имат тенденцията да движат пазара и професионалните и индивидуалните инвеститори обикновено ги следят.

M2, M3 данните за парично предлагане (за Япония, Сингапур, Австралия) също са важни икономически новини и са силно очаквани от трейдърите на местните валути.

Фундаментален анализ на новини

В тази глава ще разгледаме какво кара цената на валутните двойки да се променя по време на новини.

Новините, свързани с нивата на лихвените проценти или тези, свързани с дълговата криза, могат да предизвикат промяна в посоката на движение на валутната двойка само за миг. Данни от фундаментален анализ, които са били истина само 10 секунди по-рано, могат да станат напълно безсмислени на фона на новата информация. Форекс трейдърите трябва да могат да реагират на важните новини, които са в състояние да променят пазарните трендове.

С използването на подходящи техники за управление на риска можете да си спестите постоянното следене на новините, засягащи вашите валутни позиции.

Преди всичко, по-голямата част от новините имат следните характеристики:

 • Икономическите новини се публикуват по график
 • Очакваният резултат от новината вече е отразен в цената

Икономическите новини се публикуват по график

По-голямата част от важните новини имат точно определена дата и час на публикуване месеци преди същинското им появяване. Например, имате информация месец по-рано кога ще заседава Федералният резерв в САЩ, на който се обсъждат лихвените проценти в страната. Знаейки точната дата, вие имате достатъчно време, за да проучите възможния резултат от срещата или новината и да позиционирате вашето портфолио адекватно.

Един бърз поглед върху икономическия календар дава информация за предстоящите важни икономически събития, които могат да окажат потенциално въздействие върху пазара. Сред новините с най-силен ефект са данните за безработицата, ниво на брутния вътрешен продукт, основния лихвен процент, търговски баланс и други.

Фундаментален анализ - календар

Знаете ли, че можете да следите в реално време, кога ще бъдат изнесени данните от докладите за инфлацията и лихвите. И също да проследите какви ще са новите им стойности.

Ако сте начинаещи и не знаете коя новина какво влияние ще има върху дадена валута, можете просто да следите с какъв цвят новината е маркирана в календара. Обикновено тези в червено заслужават най-голямо внимание.

Очакваният резултат от новината вече е отразен в цената

Инвестиционните анализатори, икономисти, както и всички други пазарни участници правят постоянен анализ на предстоящите икономически събития. Те се опитват да отгатнат новините още преди тяхното публикуване. Анализаторите не достигат до абсолютно еднакви изводи, но общата насока в повечето случаи е една и съща, тоест те достигат до определен консенсус.

Когато знаете прогнозата за дадено събитие, можете да се възползвате от движението на цените след публикуване на новината. Прогнозата е включена в цената на валутната двойка преди обявяването на самата новина. Ето как става това:

Щом инвеститорите приключат със своите анализи, те започват да сключват сделки, на базата на прогнозите си. Те се стремят да се възползват от преимуществото, което може да им даде съответната прогноза. Този тип инвеститори сключват сделки преди реалното излизане на новината, защото искат да са пред пазара. По този начин до момента на реалното публикуване на новината, огромна част от инвеститорите са сключили своите сделки, пресмятайки в тях предварителните прогнози.

Възможни реакции

Когато официалните данни за икономическото събитие бъдат публикувани и стойностите съвпадат с прогнозите на анализаторите, тогава най-вероятно валутните двойки няма да отчетат сериозно движение. Това е така, защото повечето от големите трейдъри са сключили своите сделки на база на прогнозираната стойност. Ако обаче актуалните стойности от икономическото събитие се разминат с прогнозираните, цената на валутната двойка ще трябва да се коригира нагоре или надолу, за да отчете новата информация.

По време на този период, в който пазарните участници се стремят да отчетат новата информация, имате отлична възможност да се възползвате от движението в цената. Можете да направите това по един от следните 3 начина:

 • Да сключите сделка незабавно, следвайки икономическата публикация;
 • Да изчакате пазарът да обработи информацията и да сключите сделка, когато новият тренд се е установил;
 • Да поставите двойка чакащи поръчки от двете страни на пазарната цена точно преди публикуването на новината.

Незабавно влизане в позиция

Незабавното влизане в сделка по време на новини изисква доста опит. Когато актуалните данни се разминават от прогнозираните, волатилността на валутните двойки е изключително висока. В зависимост от това колко бързо получавате икономическите новини и колко бързо можете да сключите сделка, е възможно новината вече да се е отразила върху цената на валутната двойка. В зависимост от това колко бързо можете да анализирате резултатите от новината и колко бързо можете да сключите сделката, има вероятност да не успеете да го направите преди цената да е коригирала.

Ценовото движение между подаването на поръчката за сделка и реалното изпълнение на сделката се нарича слипидж. Обикновено по време на новини слипиджът е по-голям. Ако не желаете да поемате рисковете на слипиджа, можете да изберете някои от другите 2 метода за търговия на новини.

Сключване на сделка след формиран тренд

По-голямата част от форекс трейдърите предпочитат този метод за търговия на новини. Често, когато икономическата новина е публикувана, цената на валутната двойка се колебае, докато инвеститорите се опитват да намерят консенсус за посоката. След като тези инвеститори са определили посоката, в която те вярват, че ще се движат валутите, обикновено останалите пазарни участници засилват значително тренда в тази посока. Форекс трейдърите, които изчакват появата на новия тренд, избягват риска от колебанието в цената на валутната двойка. Това им дава известно предимство пред трейдъри, които влизат в сделки прекалено бързо. Обикновено разбирате в коя посока ще се движи цената на валутната двойка между 2 и 5 минути след публикуването на новината. Затова е разумно при анализа си да използвате графика с 1-минутни или 2-минутни периоди.

Използване на двойка чакащи поръчки

Поставянето на чакащи поръчки преди публикуването на новината е доста разпространен метод за търговия. Този метод е също така доста рисков, тъй като пазарът се колебае значително след публикуването на новината и има опасност от слипидж. Напълно възможно е цената на валутната двойка да тръгне първоначално нагоре, а след това да обърне рязко посоката, като задейства поставения стоп.